• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
به دولت چه نمره ای می دهید؟
بعد از گذشت یکسال از عملکرد دولت شاید دیگر زود نباشد که به دولت نمره بدهیم اینجا متفاوت تر به دولت نمره بدهید
 
 
 
در این بخش از نوشتار به برهان پذیری اعتباریات از دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی (کمپانی) پرداخته شده است