• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
انواع غسل و فواند آن!

انواع غسل و فواند آن!

در غسل شستن ظواهر بدن لازم است و شستن بواطن بدن (جاهایی از بدن كه دیده نمی‌شود) مثل توی گوش یا بینی واجب نیست. اما در موارد سوراخ جای گوشواره باید گفت كه اگر این سوراخ بقدری گشاد باشد كه داخل آن دیده شود، باید آن را شست و اگر دیده نمی‌شود شستن داخل آن لاز

انواع غسل و فواند آن!

عملی که برای مردان واجب و برای زنان حرام است؟

از مقررات بازی تجاوز نکنید!

تبعیت چیست و چگونه شیء نجس را پاك می‌كند؟

مستحبی که خویشان در آن مقدمند!!

رضایت‌طرفین‌وخواندن‌صیغه‌کافیست؟

حکم‌كسی‌که‌شك‌ كرده‌غسل‌كرده؟

حکم زدن روغن یا ژل به موی سر هنگام وضو

تنها پشیمانی كافی نیست!!

خیانتش را بخشیدم، بدبین شد.....
چند بار با خانم هاي مختلف رابطه داشت از نظر محبت و تمکين اون هيچ کمبودي براش نذاشتم من خيانت هاي او را بخشيدم اما همسرم بجاي قدر داني به من بدبين شده ،خدا نکنه کسي موبايل مرا اشتباه بگيره...
 
 
 
بخش اصلی تشکیل‌دهنده دستگاه گلژی دیکتیوزوم است و شکل‌های دیگر آن می‌توانند از اجتماع تعدادی دیکتیوزوم تشکیل شوند، با مطالعه سلول‌ها به این نتیجه رسیده شد که دستگاه گلژی هم در یاخته‌های جانوری و هم در یاخته‌های گیاهی وجود دارد....