مگر نمی دانی بزرگترین دشمن آدمی فهم او ست ؟ تا می توانی نفهم تا خوش باشی 
دسته ها : sms
چهارشنبه هفتم 12 1387
X