یکی قله اورست را فتح میکنه خبر نگارا میگن چه ارادهای داشتی...... میگه ای خدا لعنتش کنه اون که گفت اینجا نذری میدن
دسته ها : sms
جمعه شانزدهم 12 1387
مگر نمی دانی بزرگترین دشمن آدمی فهم او ست ؟ تا می توانی نفهم تا خوش باشی 
دسته ها : sms
چهارشنبه هفتم 12 1387
یکی یه سگ فلج داشته، هر وقت دزد میومده، سگه رو می گذاشته توی فرغون و دنبال دزده می‌دویده
دسته ها : sms
چهارشنبه هفتم 12 1387
  اگه یه خودکار داشتی که فقط اندازه ی نوشتن یک جمله جوهر داشت باهاش چی مینوشتی؟؟؟ خدایا دوست دارم  
دسته ها : sms
چهارشنبه هفتم 12 1387
X