یک زبان داری دو گوش                        -    یکی بگو دو تا بنیوش

کو گوی و به جز مصلحت خویش مگوی   -   چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی

دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز          -   یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو

(بابا افضل)


يکشنبه هفدهم 6 1387
X