در بحار الانوار جلد چهل ویک، صفحه صد و سیزده آمده: خادمه علی(ع) در یکی از شبهای سرد، پوششی برای آن حضرت آورد.

امام فرمود: این پوشش را از کجا آوردی؟

عرض کرد: از قطیفه های بیت المال است.

امام فرمود: امشب باید تا صبح سرما بکشم، من نمی توانم از بیت المال برای گرم کردن خود استفاده کنم.

(از کتاب درسهایی از تاریخ)


يکشنبه هفدهم 6 1387
X