به هم رسیدن شروع است با هم ماندن پیشرفت است با هم کارکردن موفقیت است.

***

 شنا کردن در جهت جریان آب، از عهده ماهی مرده هم بر می آید.

***

زندگی مثل یک پیانوست . همان چیزی را می شنوی که می نوازی

***

به دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت زیبا خطاب کند نه به خاطر جذابیتهای ظاهریت

***

همیشه حرفی رو بزن که بتونی بنویسیش چیزی رو بنویس که بتونی پاش امضا کنی چیزی رو امضا کن که بتونی پاش بایستی


دسته ها : Payamak
پنج شنبه دهم 11 1387
X