خدایا!

بهت احتیاج دارم عزیزترین کسم  بیماره ودوهفته است که ندیدمش خودت که بهترمیدونی...بدون اون میمیرم...

خدایا!کمکم کن,دلتنگی خیلی سخته,انتظارخیلی دردناکه,خدایاتنهای تنهاشدم به جزتودیگه کسی روندارم که بخوام باهاش دردودل کنم...

نسبت به من بی تفاوت شده دیگه بودن یانبودنم براش فرقی نمیکنه...یه زمانی خیلی دوسم داشت.ازموقعی که ندیدمش منم ازیادش برده,امامن نمیتونم فراموشش کنم,گاهی بهش زنگ میزنم اماچه فایده...؟؟؟

تحمل رفتارسردخیلی سخته,مخصوصاوقتی که یه نفربرای عزیزشدن خودش زیراب بزنه...

وای خدای من دارم دیوونه میشم,هیچ کس دیگه به فکرم نیست حتی خودتوهم منوفراموش کردی...

دیگه جواب ناله هامونمیدی,جواب اشکهایی که میریزمونمیدی زودترراحتم کن من بدون اون میمیرم,خودشم اینومیدونه اماباورنداره................

من بدون اون میمیرم.............

میمیرم.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوستتدارم

*عشقم*


دسته ها : دلم گرفته
چهارشنبه جهاردهم 12 1387
X