ازدواج

چندوقت پیش صدای نا آشنایی آنطرف خط تلفن ، به دنبال مطلبی بود که بتواند بامطالعه ی آن برای مراسم خواستگاری سوالات مهم و اساسی را پیدا کند و بهقول خودش اولویتی را از قلم نیاندازد...

جستجویی در مقالات کردم و در قسمت خواستگاری و نامزدی به نمونه هایی از مواردی که باید در اینگونهجلسات به آن پرداخت ،برخوردم و به یکی از شما همراهان تبیانی که منتظرجواب من بود عناوینش را دادم ، مقالاتی مثل:

خواستگاری

 کیا می خوان برن خواستگاری؟

 از او سؤال کنید که هدفش از ازدواج چیست؟

ازدواج،یک تعامل چندجانبه است و هدف فردی را جوابگو نیست. اگر مرد یا زنی فقطبرای فرار از تنهایی، امرار معاش و یا نیاز جنسی و... به ازدواج تن دهد،در راه پرخطری گام نهاده است. او به‌طور دقیق باید بداند که همسرش، دوستاو نیست و فراتر از یک دوست و یا یک حمایت‌کننده‌ی مالی در زندگی‌اش ارزشدارد.

ازدواج
 خواستگارى، چرا و چگونه؟

سفارش اسلام این است که در انتخاب همسر, تنها جمال و دیگر ملاکهاى فرعى را موردتوجه قرار ندهید, بلکه به آنها به عنوان یک ارزش اضافى و مزیت بنگرید.پسرى که فقط بخاطر زیبایى دخترى, با او ازدواج کند و نسبت به دیگر خصوصیاتاخلاقى و روانى او بى تفاوت باشد, گرفتار بلایى مى شود که خروج از آن بهآسانى ممکن نیست.

 

عشق

 گذر از پیچ و خم خواستگاری

خوانندگانجوان! در ادامه مباحث شناخت همسر آینده( انتخاب همسر، زیبایی یا تفکر وپیش نیاز های ازدواج) ، سعی داریم به نکاتی در مورد خانواده ها و پس از آنبه مسائل مهم راجع به  جلسه خواستگاری اشاره نماییم. با هم بخوانیم...

تناسب خانواده ها

یکیاز مهم ترین روابطی که همسران را تحت تأثیر قرار می دهد رابطه ی خانوادههای آن ها با یکدیگر است که اگر مناسب نباشد زوجین دچار مشکل می شوند.تنها زمانی رابطه خانواده ها کم ترین تأثیر را دارد که پسر و دختر افرادیمستقل و پخته باشند. ویژگی های اخلاقی فرزندان بازتاب تربیت خانوادگی آنهاست.تناسب خانواده ها بهتر است در جنبه های زیر باشد: 1- اعتقادات مذهبیو دینی 2- عوامل فرهنگی 3- طبقه بندی اقتصادی و اجتماعی

دختروپسر

  فقط دختر پسرای دم بخت بخوانند!

1- فکر نکنیم که سئوالات باید استاندارد شده و از پیش تعیین شده و باجوابهای مشخص باشد، باید هنگام گفتگو  سعی کنیم سئوالات را در همان جلسهنسبت به هرمسئله  مبهم، طرح کنیم.

2 -  سئوالات کلی برای شروع خوباست ولی فایده های آن اندک هستند. مثلا نظر شما در مورد حجاب چیست؟  شماچه توقعی از همسر آیند ه ات داری؟ شما نظرت در مورد اخلاق و ایمان چیه؟ میعارهای شما برای ازدواج چیست؟  شما چه نقشی برای  زن در خانواده ، یا چهنقشی برای مرد در خانواده قائل هستید؟سئوالات کلی، حتما جواب کلی دارد وجوابهای کلی چون مبهم و ناشفاف هستند ، مفهوم شناخت از یکدیگر را با تحریفروبرو می سازد.

3 - به جای سئوالات کلی، سعی کنید مفاهیم را به زودیبه طرف مصداق ها و مثالهای عینی بکشانید، و با طرح مسئله فرد را در موقعیتقرار دهید.

***

 

اما بعد از مطالعه یدقیق تر این مقالات ،جای خالی مطلبی دیده می شد که در آن به وضوح سوالاتمناسب برای دختران و پسران _با توجه به شرایط فرهنگی و نقش های جنسیتی و بومی ایران_مطرح شود به گونه ای که تبیان در سرنوشت ساز ترین تصمیم زندگیتان در کنارتان باشد  و مثل همیشه از شما کاربران که مهم ترین پشتوانه یما هستید

می خواهیم که کمکمان کنید. اگر تجربه ی ازدواج را داریدو یا اگر هنوز ازدواج نکرده و در پیچ و خم روز های خواستگاری به سر میبرید با ذکر جنسیت 5 سوال که برایتان مهم ترین اولویت را داشته یادارد ،را مطرح کنید .و بر طبق نظرات شما و بر اساس نظرات کارشناسان تبیان، دو مقاله به تفکیک سوالاتی که یک پسر در مراسم خواستگاری باید مطرح کندو سوالاتی که دختر در مراسم خواستگاری باید مطرح کند را به شما تقدیم کنیم.

پس در قسمت نظرات 5 سوال مهم خود را که در مراسم خواستگاری می پرسید را بنویسید.

مثال :

زن

1- شما ( به عنوان مرد) با ادامه ی تحصیل همسرتان مشکلی ندارید؟

2- حد حجابی که شما دوست دارید همسر آینده تان رعایت کند ،چقدر است؟

3- بعد از ازدواج تا چه حد با خانواده تان رابطه خواهید داشت؟

4- تاکیدی برای زندگی در خانه ی پدری تان دارید؟

5- به نظر شما ارتباط همسرتان با دوستان قدیمی و رفت وآمد با آن ها مثل دوستان دانشگاه ، مشکلی دارد؟

شنبه سوم 5 1388
X