بیا تا نغمه شوق از نهاد خاک برخیزد

غبار از خاطر آیینه افلاک برخیزد

به هنگام ظهور تو تو اى خورشید نورانىبه

پیش پاى تو چون خاکیان افلاک برخیزد

مگرحرف مرا تکرار سازد اى گل نرگس

سخن باکوه مى گویم، کزو پژواک برخیزد

دسته ها : مهدویت
يکشنبه دوم 12 1388
X