• Nombre de visites :
  • 1613
  • 24/10/2007
  • Date :

 Hayırlı Akıbet

hayırlı akıbet

  İnsanın akıbetinin hayırlı olması ve bedbahtlıktan kurtulup saadete ulaşmak için faydalı olan bazı şeyler şunlardan ibarettir:

 1- Sahife-i Seccadiye'nin 11. duasını (yani, "Ya men zikruhu şerefun li'z-zakirin." cümlesiyle başlayan duayı) okumak.

 2- el-Kâfi ve başka kitaplarda naklolan ve benim de "el-Bakiyat'us-Salihat" adlı kitapta "Saatlerle İlgili Dualar" bölümünden sonra naklettiğim "Temcid Duası"nı okumak.

 3- Kamerî aylardan zilkade ayının pazar gününde kılınması müstehap olan namazı kılmak.[1]

 4- Kur'ân-ı Kerim'deki; "Rabbena la tuziğ kulûbena be'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeten inneke ent'el-vehhab."[2] ayetini sürekli okumak.

 5- Tesbihat-ı Hz. Fatıma (a.s) diye meşhur olan zikirleri sürekli söylemek. [34 defa "Allahu Ekber", 33 defa "el-Hamdulillah" ve 33 defa da "Subhanellah".]

 6- Kaşında "Muhammedun nebiyyullah ve Aliyyun veliyyullah" (Muhammed Allah'ın peygamberi, Ali de Allah'ın velisidir.) yazılı olan akik yüzüğü parmağa takmak.

 7- Her cuma günü "Mü'minûn Suresi"ni okumak.

 8- Sabah ve akşam namazından sonra yedi defa; "Bismillahirrahmanirrahim, la havle vela kuvvete illa billah'il-aliyy'il-azîm" demek.

 9- Recep ayının 22. gecesinde sekiz rekât namaz kılmak. Bu namazın her rekâtında bir defa "Fâtiha" ve yedi defa da "Kâfirûn" Sureleri okunur; namazdan sonra on defa salâvat getirilir ve on defa da mağfiret dilenir ["Esteğfirullahe Rabbî ve etûbu ileyh" denir].

 10- Şaban Ayındaki Namazı Kılmak. Seyyid b. Tavus, Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder:

"Kim şaban ayının altıncı gecesi dört rekât namaz kılarsa ve her rekatta bir defa Fâtiha ve elli defa da İhlâs Suresini okursa, yüce Allah onun ruhunu saadet üzere alır, kabrini genişletir ve yüzü ay gibi (parlak) olduğu hâlde kabirden dışarı çıkar (ve şöyle der:) Eşhedu en la ilâhe illellah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh. (Yani şahadet ederim ki, Allah'tan başka ilâh yoktur ve şahadet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve elçisidir)."[3]

[1]- [Pazar günü guslettikten ve abdest aldıktan sonra dört rekât namaz kılınır; her rekâtta bir defa Fatiha suresi, üç defa İhlâs suresi, bir defa Nâs suresi ve bir defa da Felak suresi okunur, namazdan sonra yetmiş defa istiğfar edilir ("Esteğfirullahe Rabbi ve etûbu ileyh" denir), ardından "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah'il-aliyy'il-azîm" denilir ve şu dua okunur:

"Ya Azizu, ya Ğaffar, iğfir lî zunûbî ve zunûbe ce-mi'il-mu'mi-nîne ve'l-mu'minat, fe-innehu lâ yeğfir'uz-zunûbe illâ ent."]

[2]- [Âl-i İmrân, 8: "Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz sen, en çok bağış yapansın."]

[3]- İkbal'ul-A'mal, s.690


Dünya Ehli ve Âhiret Ehli

Âhiret Ehli

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)