• Nombre de visites :
  • 3157
  • 10/11/2011
  • Date :

Surelerin İniş Sırası-1

surelerin iniş sırası

Surelerin iniş sırası hakkında büyük âlimlerin güvendiği rivayetler bulunmaktadır ve bu rivayetlerin çoğu İbn-i Abbas tarafından nakledilmiştir.

Örneğin İbn-i Vazih Yakubi olarak tanınan Ahmed b. Ebi Yakup Kâtibi'nin kendi tarih kitabında Muhammed b. Salih Kelbi, onun da Ebi Salih ve onun da İbn-i Abbas'tan naklettiği rivayet gibi yahut İbn-i Nedim olarak tanınan Muhammed b. İshak Verrak (ö: 385.h) el-Fihrist adlı kitabında naklettiği rivayet ya da Mecmeu'l-Beyan tefsirinin sahibi Allame Tabersi'nin kendi üstadı Ebu Muhammed Mehdi b. Nezzar Hüseyni Kâini,

o da hicri beşinci yüzyılın büyük âlimlerinden, hafız Abdullah b. Ahmed (Hâkim Nişaburi) Şevahid-ut Tenzil adlı kitabında İbn-i Abbas'ın surelerin iniş sırasıyla ilgili rivayetini nakletmiştir. Aynı şekilde üstad Ahmet Zahid el-İzah kitabından rivayet nakletmektedir.

İlk Kuran ilimleri araştırmacısı İmam Bedreddin Ez-Zerkeşi (ö: 794.h) el-Burhan adlı kitabında (773 yılında kaleme almıştır) iniş sırası ile ilgili ayrıntılı bir rivayete yer vererek, şunları yazmıştır:

"Kuran surelerinin iniş sırası budur ve güvenilir rivayetler bunun üzerinde karar kılmıştır." Son olarak Celaleddin Suyuti (ö: 911.h) el-İtkan adlı Kuran ilimleri dalındaki eserinde İbn-i Abbas'tan nakledilen rivayetlere yer vermiştir.

Kendisi iniş sırasıyla ilgili ibn-i Abbas'ın rivayetini tamamlayan Cabir b. Zeyd'ten de rivayet nakletmektedir.

Allame Tabersi ile birlikte başka araştırmacılar, surelerin iniş sırasına riayet hususunda her surenin başlangıç kısmını ölçü olarak kabul etmişlerdir.

Alak suresinin ilk beş ayeti nazil olduktan sonra diğer birkaç sure nazil oldu ve daha sonra surenin geri kalan kısmı indi. Müddessir, Müzemmil ve diğer bazı sureler bu şekilde nazil olmuştur Bu yüzden Alak suresi Kuran'ın ilk suresi olarak kabul edilmektedir. Bunu Tabersi Mecmeu'l-Beyan, Ahmed Zahid de el-İzah kitabından naklediyor.

Surelerin iniş sırasının belirlendiği İbn-i Abbas'ın rivayeti ve onun rivayetini tamamlayan Cabir İbn-i Zeyd'in rivayetine göre Kuran surelerinin iniş sırasını şöyledir:

Surenin Adı

İniş Sırası

Resmi Sıra

Surenin Adı

İniş Sırası

Resmi Sıra

Alak

1

96

Sebe

58

58

Kalem

2

68

Zümer

59

59

Müzemmil

3

73

Mümin

60 60

Müddessir

4

74

Fussilet

61 61

Fatiha

5

1

Şura

62 62

Tebbet

6

111

Zuhruf

63 63

Tekvir

7

81

Duhan

64 64

 

Kaynaklar:

Tarih-i Yakubi, c. 2, s. 26- 35.

İbn-i Nedim, el-Fihrist, s. 43- 47.

el-İtkan, c.1,s.22- 29.


Kuranın Tekâmülü

Kurânın İsimleri-1

Kurânın İsimleri-2

Sureler ve Ayet Sayısı-1

Sureler ve Ayet Sayısı-2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)