• Nombre de visites :
  • 1606
  • 26/2/2011
  • Date :

Mukaddes-i Erdebili (ra)-2

mukaddes-i erdebili (ra)

Ahmed B. Muhammed Erdebili

[Ö. H/993, M/1572]

Safevi hükümeti görevlilerinden biri Şah Abbas'ın hışmına uğramış ve can korkusundan firar ederek Mukaddesi Erdebili'ye (r.a) sığınır. Mukaddes-i Erdebili (r.a) Şah'a şöyle bir mektup yazar:

"Ey Safevi padişahı Abbas! Şunu iyi bilesin ki bu şahıs önceden zalim olsa da şu anda mazlum konumundadır. Eğer onun hatalarını affedersen yüce Allah'ta senin hatalarından bir kısmını affeder.

Velayet şahının kulu Ahmed Erdebili.

Bu mektup Şia âlimlerinin Safevi padişahlarının emirlerinde ve hizmetlerinde olmadıklarının bir göstergesidir. Görüldüğü üzere Mukaddes-i Erdebili (r.a) mektupta padişahı övmüyor ve kendini İmam Ali'nin (a.s) kölelerinden biri olarak tanıtıyor.

Şah Abbas, Mukaddesi Erdebili'nin (r.a) isteğini kabul ederek şöyle bir cevap yazar:

"Emirlerinizi canla başla kabul ettiğimi ve şu muhibbi de hayır dualarınızda unutmamanızı huzurlarınıza arz ederim.

"Ali dergâhının köpeği Abbas."[1]

Mukaddes-i Erdebili (ra) Eğitim Kürsüsünde

Mukaddes-i Erdebili (r.a) Necef İlimler Havzasının yeniden canlanmasını ve eski haline dönmesini sağladı.

Ayetullah Seyyid Hasan Sadr (r.a) şöyle yazıyor: "Mukaddes-i Erdebili döneminde Necef'e ilmi hicretler başladı. İlim âşıklarının uzaktan ve yakın beldelerden buraya akın etmeleri sonucu Necef İlimler Havzası eski günlerdeki canlılığına kavuştu."

Mukaddes-i Erdebili (r.a) yaşadığı sürece İslam ve Şia mektebine büyük hizmetler etti. Özellikle ahlak ve nefis tezkiyesi alanında seçkin öğrenciler yetiştirdi. Yetiştirdiği öğrencilerin her biri kendi dönemlerinin büyük fakihleri ve muhaddisleri oldular.

Yetiştirdiği öğrencilerden bazıları:

1-Şeyh Hasan (r.a), Şehid-i Sani'nin oğlu.

2-Seyyid Muhammed (r.a), Şehid-i Sani'nin torunu.

3-Mir Feyzullah Tefrişi (r.a)

4-İnayetullah Kuhbayeyi (r.a)

5-Molla Abdullah Şuşteri (r.a)

Mukaddes-i Erdebili'nin (ra) Eserleri

Mukaddesi Erdebili (r.a) sıkı çalışmalarının yanı sıra İslam âlemine özellikle de Şia âlemine değerli ve paha biçilmez esreler bıraktı. O değerli eserlerden bazıları:

1-İstiynasu'l Maneviye

2-Bahru'l Menakib

3-Hadikatu'ş-Şia

4-Zubdetu'l Beyan fi Ayati'l Ahkâm

5-Menasiku'l Hac

6-Mecmau'l Fayde vel Burhan'u fi Şerh'i İrşad

Mukaddes-i Erdebili (r.a) mütevazı bir kişiliğe sahipti. Özellikle öğrencilerine karşı oldukça alçakgönüllüydü. Öğrencilerinden Şeyh Hasan Lübnan'a tebligata giderken üstadından kendisine nasihat etmesini istedi. Üstadı ona yazdığı nasihatlerin sonuna şöyle bir not yazdı: "Bu nasihatleri Allah'ın kulu Ahmed, mevlasına yazmıştır. Umulur ki bunlara amel edesin".

Mukaddes-i Erdebili'nin (ra) Kerametleri

Fakir ve yoksullara yardım etmek Mukaddesi Erdebili'nin üstün sıfatlarındandı. Kuraklık ve kıtlığın yaşandığı ve fakirlerin feryatlarının yükseldiği bir yılda kendi ailesi için hazırladığı yiyecek, un ve buğdayları fakirlere dağıttı. O, fakirler aç iken kendi ailesinin tok olmasına razı olmuyordu. Bu durumu gören hanımı; "Niçin bu kuraklık ve kıtlıkta kendi yiyeceklerimizi ve buğdayları fakirlere veriyorsun?"


[1]-Fevaidu'l Razeviye, s.42.

Mukaddes-i Erdebili (ra)-1

Şeyh Bahaî

Seyit Ahmet Bin Tâvûs

ŞEYH SADUK

AHMED BİN ALİ NECAŞÎ

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)