كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

آینده ی پنهانخدایا ،


راهی نمی بینم ، آینده پنهان است

اما مهم نیست

 

همین کافیست که تو راه را می بینی و من تو را . . .

.

+ نوشته شده در 1391/2/12 ساعت 18:13 توسط 7415963 |  (3) نظر