كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

رسیدن به زیبایی نور

 


به درخت نگاه کن...


قبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس کند؛


ریشه هایش تاریکی را لمس کرده...


گاه برای رسیدن به نور؛


بایـــــــــد از تاریکی ها گذر کرد...


+ نوشته شده در 1391/2/8 ساعت 12:18 توسط 7415963 |  (4) نظر