كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

قضاوت..!!!


برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید


آزارم می دهد...!!!


دیدن آن منظره ای که مادری کودکش را سیلی می زند...


ولی کودک باز هم دامانش را رها نمی کند...


کجاست آن قاضی تا حکم کند


که سرچشمه محبت مادر است یا کودک؟؟


"دکتر حسین پناهی"


+ نوشته شده در 1391/2/6 ساعت 13:45 توسط 7415963 |  (4) نظر