كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

تنها

             عکس تصویر تصاویر پیچک ، بهاربیست Www.bahar22.com

+ نوشته شده در 1391/2/3 ساعت 16:20 توسط 7415963 |  (1) نظر