كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

بهانه

 

 تــشنگـ ـ ـ ـي بـهــ ـ ـانـ ـ ــه بـ ـ ـ ــود !

 آب را با ليــ ـ ـ ـوان ” تـــ ـ ـ ـ ـــــو ” مــيخواســـتـ ـ ـ ــمـــ ! ! !

 

 

 


+ نوشته شده در 1391/2/3 ساعت 15:26 توسط 7415963 |  (1) نظر