كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

مفهوم عشق

           


             

                 آدَمــهآ كنــآرَت هَستَند ..
                          تآ كِـــي ؟
             تآ وَقتـــي كهــ به تــو اِحتــيآج دآرَند !

                    اَز پيشــت ميرَوَند يك روز .. 

                           كُدآم روز ؟
                     وَقتي كســي جآيَت آمَد !

                          دوستَــت دآرَند .. 

                            تآ چهــ موقع ؟
    تآ موقعي كهــ كسي ديگَر رآ بَرآي دوســت دآشـتَن پيــدآ كُنـَند ! 

             ميگويَــند عآشــقَت هَســتَند بَرآي ِ هَميشه ! 

                                     نَــه .. !
              فَـقَـط تآ وَقتي كهـ نوبَت ِ بــآزي بآ تــو تَمآم شَوَد ..
                      وَ اين اَست بآزي ِ بآهَــم بودَن ..

+ نوشته شده در 1391/2/3 ساعت 14:55 توسط 7415963 |  (2) نظر