كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

زندگي

جاگذاشته ام دلي

هركه يافت

مژدگاني اش تمام  “زندگي ام” . . .

 

+ نوشته شده در 1391/2/1 ساعت 12:41 توسط 7415963 |  (3) نظر