كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

فاصله

 

خدايا ! دستت را از روي اسپيس بردار          

 

 

 

بس نيست اين هــمه فاصــــــــــــله ؟؟؟

 

 

بهار و اين همه دلتنگي؟!

نه

شايد فرشته اي

فصلها را به اشتباه

ورق زده باشد . . .

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در 1391/1/28 ساعت 1:58 توسط 7415963 |  (2) نظر