كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

پيام تسليت كيميا

مرغي كه هم آشيانش رفته باشد

پرواز را مي خواهد چه كار؟


+ نوشته شده در 1391/1/25 ساعت 12:14 توسط 7415963 |  (4) نظر