كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

باران

           باران نبار ! من نه چتر دارم ، نه يار !

 

+ نوشته شده در 1391/1/21 ساعت 1:46 توسط 7415963 |  (3) نظر