كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

محبت

                                                   

 

يادمان باشد شايد شبي آنچنان آرام گرفتيم كه ديدار

صبح فردا ممكن نشد

پس به اميد فرداها محبتهايمان را ذخيره نكنيم


+ نوشته شده در 1391/1/21 ساعت 1:55 توسط 7415963 |  (1) نظر