كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

درد

فكر مي كردم تو همـــــدردي

 

ولي نـــــه...

تو هـم "دردي"!+ نوشته شده در 1391/1/20 ساعت 2:4 توسط 7415963 |  (2) نظر