كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

گاهي

گاهي نمي داني

 

از دست داده اي...

يا ،

از دست رفته اي...!+ نوشته شده در 1391/1/20 ساعت 2:3 توسط 7415963 |  (3) نظر