كـــــــيمـــــــيا

خــــــــــــــــــــــــــدای من... اگـــــــر تـــــــو دســــــــــــت مــــــــــــرا بگــــــــــــیری ، هــــــــــــیچ کــــــــــــس مــــــــــــرا دســــــــــــت کــــــــــــم نمیگــــــــــــیرد . . .

خدا

                               

مي دوني
وقتي خدا داشت بدرقه ام مي كرد 
بهم چي گفت ؟ 
جايي كه ميري مردمي داره 
كه ميشكننت !
نكنه غصه بخوري 
تو تنها نيستي
تو كوله بارت عشق ميذارم 
كه بگذري ...
قلب ميذارم كه جا بدي...
اشك ميدم كه همراهيت كنه...
و مرگ كه بدوني بر مي گردي 
پيش خودم...

 

  

+ نوشته شده در 1391/1/18 ساعت 17:52 توسط 7415963 |  (2) نظر