تعمير كاري از جراح قلبي پرسيد من تمام اجزائ ماشين را خوب مي شناسم و موتور و قلب ان را كامل باز مي كنم  و تعمير مي كنم ودر حقيقت ان را زنده مي كنم مثل شما پس چرا در امد من يك صدم درامد شماست؟جراح گفت اگر مي خواهي درامدت صد برابر شود اين بار سعي كن زماني كه موتور در حال كار است انرا تعمير كني!!!!


دسته ها : داستان كوتاه
دوشنبه 11 2 1391 21:33
X