كاش دل هم  عين دماغ بود وقتي مي گرفت فين مي كردي وا مي شد.!

دسته ها : لبخند
دوشنبه 11 2 1391 21:23
X