مردي زني را بوسيد .از او پرسيدند شما  با اين زن چه نسبتي داريد؟گفت مادر شوهر اين خانم  با مادر زن من مادر و دخترند.اگ گفتي مرده با زنه چه نسبتي دارند؟

دسته ها : گوناگون
دوشنبه 11 2 1391 21:17
X