ما می دانستیم که سقیفه ایها حکومتشان را کعب الاحبار توجیه گر است اما این را جوانان طالب سنت محمد صلی الله علیه و آله  نمی دانند.دیوار چهار سویه ای که علمایشان برای آنها کشیده اند مانع از دیدن حقیقت است.رییس الازهر دست در دست رییس رژیم صهیونیست اتحاد پنهان خود را علنی کردند که جلوی نصرالله را بگیرند که دارد پته آنهارا روی آب می اندازد

هرچند غزه ای ها قوز بالا قوز شدند  و باعث سر شکستی مدعیان دروغین سنت محمدی که مسلمان نمی داند کسی که صبح کند در حالی که مسلمانی گرسنه باشد حتی رییس الازهر را

جوانان مدینه و مکه و سایر بلاداسلامی ! آیا می دانید فرزند رسول رحمت منتظر شماست که به خود آیید و او را صدا بزنید از او کمک بخواهید تا شما را از ذلت نجات دهد پس درنگ دیر است و خسارت بار غزه گرسنه و بیمار


دسته ها :
دوشنبه هجدهم 9 1387
X