اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

قبل از غروب و قبل از طلوع آفتاب شیاطین به مومنین هجوم می آورند .افسردگی غمزدگی ؛ این ساعات با این ذکر برطرف می شود.ده مرتبه


اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون ان الله هو السمیع العلیم

تا شیطان را از خود نرانی انتظار کار رحمانی بعید است . شیطان بدون اینکه خودت بدانی زبانت می شود. چشمت می شود . دستت و اعضا .می بینی قرآن خواندنت هم شیطانی است و اعمالت . ولی وقتی شیطان را از خود راندی و به سمیع و علیم پناهنده شدی . یک صلوات روحت را پرواز می دهد.با ملائکه مصافحه می کنی. ولی در دامن شیطان خواندن قرآن صلوات زیارت و ... پشیزی نمی ارزد.

 

دسته ها :
يکشنبه هفدهم 9 1387
X