دولت که الحمدالله آماده خدمت و بررسی پیشنهاد میباشد.حیف است منطقه ای آب و خاک داشته باشد وجوانش بیکار  باشد.و برای امرار معاش به شهری مثل تهران همانند افاغنه بروند.لذا یک گروه مطالعاتی جهت بررسی توانمندیها ی دو منطقه زیبای الشتر و نورآباد تعیین و موارد توسعه و عمران آنها رافراهم کند.اینقدر هم جوان مستعد و خوش فکر داردکه دولت  را برای رسیدن به  این مقصود یاری نمایند.
دسته ها :
سه شنبه هشتم 11 1387
X