ا ي دوست بدان که « رجب » نام نهري است در بهشت که از شير سفيد تر است و از عسل شيرين تر
پس هر کس روزي از ماه رجب را روزه بگيرد ، از آن نهر سيراب خواهد شد .

به فرموده پيامبر گرامي : « ماه رجب ، ماه خداست در غايت حرمت و فضيلت . اگر کسي روزي از اين ماه را روزه بگيرد خداي را خشنود و شعله غضب الهي را خاموش نموده است و دري از درهاي جهنم به روي او بسته مي شود . ماه رجب ماه استغفار امت من است . رجب را اصّب نيز ناميده اند زيرا که در اين ماه ، رحمت خدا بر امت من ريزش مي يابد

در صحراي محشر که همه دلها نگران و همه چشمها اشکبار است ، آوائي در گوشها طنين مي اندازد که : « اين الرّجبيون » کجايند کساني که ماه رجب را محترم شمرده و اعمالي از آن ماه را انجام داده اند . و بدين ترتيب آن افراد ، از ديگران جدا شده و به رضوان الهي داخل مي شوند.


دسته ها :
چهارشنبه بیست و یکم 4 1385
X