رجب سال 14 هجري قمري
دمشق يكي از شهرهاي مهم شام (سوريه ) به تصرف مجاهدان مسلمان در آمد. سپاه اسلام كه براي استمرار فتوحات در منطقه شام به سر مي بردند و با روميان در حال جنگ بودند به سوي دمشق حركت كردند تا اين شهر را كه سنگر شام محسوب مي شد آزاد سازند. در اين هنگام مجاهدان مسلمان خبر يافتند كه نيروهاي دشمن از شهرهاي مختلف شام و اردن به سوي دمشق در حركتند تا با مسلمانان نبرد كنند. مسلمانان نيروهايي براي بازداشتن حركت اين نيروها گسيل نمودند ولي توان اصلي خويش را براي آزاد سازي دمشق بكار بردند. دمشق مدت هفتاد روز در محاصره سپاه اسلام بود و قلعه هاي استوار و ديوار مستحكم اين شهر مانع از آزاد سازي آن شده بود. سرانجام گروهي از مسلمانان در يك فرصت مناسب بوسيله كمند و قلاب خود را به درون ديوار شهر رساندند و دروازه اصلي شهر را پس از زدو خورد خونين باز كردند. بدين ترتيب طنين الله اكبر در دروازه دمشق بلند شد و خبر ورود سپاه اسلام به درون شهر را اعلام نمودند.
10 مرداد 1293 هـ . ش (اول اوت 1914 )
جنگ چهارساله جهاني اول آغاز گرديد. هرچند كه شروع اين جنگ از روحيه قدرت جوئي تجاوزگري استثمارطلبي واستعماري قدرتهاي غربي ناشي مي شد و آنها جهت پاسخ به تمايلات شيطاني و تجاوزكارانه وقدرت گرايانه خويش اين جنگ را عليه يكديگر آغاز كردند تا سرزمينهاي بيشتر ومردم فراوانتري را تحت سلطه استعماري خود درآورند لكن نتيجه تاسف بار اين جنگ بيشتر ازهمه دامنگير ملل مسلمان گرديد زيرا در جريان همين جنگ بود كه قدرتهاي استعماري و حيله گر غرب موفق شدند بزرگترين قدرت اسلامي يعني امپراتوري عظيم و 600 ساله عثماني را كه تا آن زمان در برابر هدفهاي شيطاني و تجاوزكارانه آنان بخوبي مقاومت كرده و هجوم آنها را به اكثر ممالك اسلامي سد نموده بودند با توسل به حيله هاي مختلف تجزيه كنند و جهان اسلام را دچار خلا قدرت سياسي نمايند.


دسته ها :
پنج شنبه یازدهم 5 1386
X