بخش خبري : گروهي از مفتي هاي وهابي در اقدامي كه از آن خصومت و ايجاد تفرقه بين صفوف مسلمانان مشاهده مي شود به تخريب عتبات عاليات فتوا دادند. در شرايطي كه جهان اسلام تحت فشار و تهديدهاي مستمر قرار دارد و در حاليكه امت اسلام بيش از هر زمان ديگري نيازمند وحدت و يكپارچگي است گروه منحرف وهابي با اظهاراتي مغرضانه و كينه توزانه تلاش واهي را براي ايجاد تفرقه و شكاف در ميان امت اسلامي آغاز كرده است . طبعا دود فتنه اي كه اين گروه جاهل برافروخته موجب خشم مسلمين و خشنودي دشمنان اسلام خواهد شد. براي تبيين اينكه دشمنان اسلام از اين گونه اقدامات سخيف چه اهدافي را دنبال مي كنند با چند تن از نمايندگان مجلس گفتگو كرديم .
حجت الاسلام علي عسگري نماينده مشهد و عضو كميسيون اصل 90 مجلس با اشاره به سابقه تاريخي مفتي هاي وهابي اظهار داشت : انگلستان كه شيطنت ويژه اي در ساخت مذاهب جعلي دارد جريان وهابيت را در همين راستا ساخته و پرداخته كرد و آل سعود در قالب وهابيت اقتدارگرايي خود را بر عربستان بسط داد و انگليسيها هم پشتيبان اين جريان در عربستان بودند.
وي افزود : قبلا « بن باز » كه مفتي عربستان بود. او مكرر شيعيان را مهدورالدم مي دانست و هنگامي هم كه از سوي دولت ايران مورد سئوال قرار مي گرفت رسما امير عبدالله و برخي مقامات سعودي اعلام مي كردند كه شما دعا كنيد كه مرگ « بن باز » فرا برسد. در بين حاكمان عربستان اميرعبدالله انعطاف هايي را نسبت به شيعه و ايران نشان مي داد كه هميشه هم تحت فشار خانوادگي اش بود. تا اينكه يك جريان ديگري اين بار به دست آمريكا ساخته شد و آن هم جريان بن لادن و طالبان بود.
وي افزود : خود بن لادن ضمن اينكه از طيف سعودي ها است و در مسائل تجاري و مادي در كنار آمريكا قرار گرفت و از حمايت آمريكا برخوردارند. زماني بن لادن را به عنوان يك وسيله فشار بر سودان و عمرالبشير قرار دادند و آنجا تحركاتي را بر ضدسودان انجام داد و در آنجا شناسايي و دفع شد و بعدها آمريكائيها از وجود بن لادن در جريان چچن و افغانستان برضد ارتش سرخ روسيه استفاده كردند. بعدهم سعي كردند از بن لادن به عنوان يك جريان افراطي در قالب مذهب ساختگي داراي قدرت نظامي و چريكي خاص در عربستان و كشورهايي مثل افغانستان پاكستان و عراق به كار ببرند. در مجموع جريان وهابيت و همچنين جريان بن لادن در عربستان يك چاقوي دولبه اي بر ضد تشيع شد و انگليس و آمريكا هم به نفوذ شيعه در كل جهان اسلام پي بردند و حتي در انستيتوهاي نظامي خودشان روي شيعه مطالعات زيادي انجام دادند.
وي اضافه كرد : پيروزي سيدحسن نصرالله كه برگ برنده اي براي شيعيان بود و جهان اسلام را تحت تاثير قرار داد آمريكا و اسرائيل و انگليس را شديدا متاثر كرد و آنها به اين نتيجه رسيدند تا موقعي كه عشق به ائمه معصومين در دل شيعيان موج مي زند و اثرگذار هم هست و در جهان اسلام بسياري به شيعه گرايش پيدا مي كنند به اهداف خود در منطقه نمي رسند در نتيجه وابستگان وهابي آنها از روي حسد و كينه به عنوان يك فتواي ساختگي مطلبي را بيان كردند كه تا شايد شيعيان را تضعيف كنند.

نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس به وظيفه دولت جمهوري اسلامي در قبال اين فتنه انگيزي اشاره كرد و گفت : نخبگان و عالمان ديني و نيروهاي اثرگذار سياسي بايد در درجه اول روشنگري كنند و القاعده و وهابيت را به عنوان دو جريان ساختگي انگليس و آمريكا در افكار عمومي افشا كنند.
حجت الاسلام عسگري اظهار داشت : فتواي اخير وهابيون ريشه در اين دارد كه آنها بر توحيد و وحدانيت خدا و اوامر صادره از جانب خدا و آيات قرآن اعتقاد لازم و بايسته ندارند. دولتمردان ايران بويژه وزارت خارجه بايد شديدا موضعگيري مي كردند و فعالانه با اين موضوع برخورد مي نمودند در حاليكه متاسفانه بطور مصلحت جويانه و با نرمش از كنار قضيه گذشتند كه به نظر من اين زيبنده مشي دولت اسلامي نيست و وزارت خارجه بايد واكنش صريح و قاطعي را ابراز مي كرد.
نماينده مشهد تصريح كرد جادارد رسانه ها بويژه مطبوعات ضعف و قصور دستگاه ديپلماسي ايران را در قبال فتواي فتنه انگيز مفتي هاي وهابي نقد كنند. وي با اشاره به سطح روابط خوب ايران و عربستان خاطر نشان كرد : عليرغم رابطه خوبي كه ميان ايران و عربستان وجود دارد ضروري است كه اميرعبدالله پادشاه اين كشور پاسخگوي اين قبيل خطاها هم باشد. طبيعي است اگر وي پاسخگو نباشد. ايران بايد در روابط خود با عربستان و شخص امير عبدالله تجديد نظر كند.
رضا طلايي نيك نماينده كبودرآهنگ و عضو كميسيون امنيت ملي مجلس هم در باره فتنه انگيزيهاي مفتي هاي وهابي گفت : رخدادهاي تلخي مانند فتواي اخير برخي از مفتي هاي وهابي . اهميت نامگذاري هوشمندانه مقام معظم رهبري در نامگذاري امسال به عنوان انسجام اسلامي را بيشتر نشان داد. فتواي اخير برخي مفتي هاي عربستان به آرزوهاي صهيونيستها و دشمنان اسلام در جهت برادركشي و جنگ مذهبي بين مسلمانان كمك مي كند. نفوذ شبكه هاي مرتبط با صهيونيستها و دشمنان اسلام در مرتبطين برخي از مفتي ها توام با سطحي نگري بويژه درامور سياسي در صدور فتواهاي تفرقه انگيز و فاجعه آميز تاثير دارد.
وي با بيان اينكه نخبگان علماي ديني و بيش از سياستمداران در پيشگيري از شكل گيري توطئه هاي دشمنان با استفاده از برخي سطحي نگريها و وقوع فجايع تلخ جنگ مذهبي مسئوليت دارند افزود : يكي از اهداف سياسي فتواي اخير برخي از مفتي هاي عربستان براي تعرض به اماكن زيارتي شيعيان تضعيف و سقوط دولت مردمي و قانوني عراق است . دولت قانوني و مردمي آقاي مالكي در عراق عليرغم رويكردهاي متعادل و وحدت بخش با دشمني جريانات تكفيري و متعصبان سطحي نگر مواجه شده است . بروز حوادث تروريستي در عراق با حمايتهاي مالي برخي از دولتهاي مرتجع و جريانات متحجر منطقه از معضلات جهان اسلام و از زمينه هاي كمك كننده به اهداف استكبار و صهيونيستها است .
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس افزود : ريشه جريانات تكفيري و گروههاي افراطي و مرتبط با تروريستهايي مانند القاعده به توطئه هاي پيچيده و لايه در لايه صهيونيستها برمي گردد. صهيونيستها از ساليان قبل براي مهار اقتدار و اتحاد جهان اسلام به جريانات افراطي و تكفيري و شكل گيري گروهاي تروريستي بنام مسلمانان متوسل شده اند. تاريخچه شكل گيري گروههاي تكفيري و تروريستي مثل طالبان و القاعده به فتنه پروري صهيونيستها و برخي از سرويسهاي امنيتي غرب بر مي گردد.
طلايي نيك اضافه كرد : سرويسهاي امنيتي انگليس و آمريكا و اسرائيل در هدايت پنهاني و پشتيبانيهاي غيرمستقيم گروههاي تروريستي بانام مسلمانان با هدف انحراف افكار عمومي و بهانه جويي براي دخالت در سرنوشت جوامع اسلامي يدطولايي دارند كه بايد علماي جهان اسلام رسالت ديني و تاريخي خود را در صيانت از وحدت و مقابله با توطئه هاي صهيونيستي و ضداسلامي دريابند.
سكوت و سكون علما و نخبگان جهان اسلام دربرابرسطحي نگريهايي مانند فتواي اخير مفتي هاي عربستان به موفقيت شبكه هاي صهيونيستي و جاسوسي عليه مسلمانان منجر خواهد شد. عراق قرباني مثلث اشغالگري و توطئه هاي صهيونيستي و تعصبات تكفيري است كه هشدار اخير وزارت خارجه آمريكا عليرغم تعهد استكبار به حمايت از برخي دولتهاي مرتجع نشاندهنده خارج شدن كنترل جريانان تروريستي از حوزه نظارت آمريكاست . عليرغم بهره برداريهاي امنيتي و سياسي استكبار و صهيونيستها در سالهاي گذشته و اخير از شكل گيري گروههاي تروريستي و تكفيري گسترش اين جريان احساس عدم كنترل و احتمال بروز فجايع بزرگتر آمريكا را نگران كرده است .
اين نماينده مجلس به وظيه دولت عربستان در قبال فتنه انگيزي مفتي ها اشاره كرد و گفت : دولت عربستان بايد توجه به عواقب خطرناك فتواي اخير مفتي هاي عربستان با مسئوليت شناسي سياسي و انساني اين روند را كنترل كند. در برخي از مذاكرات دولتمردان عربستان از صدور فتواي مفتي ها و برخي از تعصبات و سطحي نگريهاي آنان ابراز انتقاد مي كنند كه بايد فراتر از انتقاد در رايزني هاي خصوصي دولتمردان عربستان نسبت به عواقب تفرقه افكنانه و تنش آفرين فتواي مفتي ها واكنش نشان دهند كه البته بيش از دولت عربستان و سياستمداران علماي جهان اسلام و بويژه دانشمندان آگاه در بين برادران اهل سنت مسئوليت بيشتري در روشنگري و مراقبت از قرار گرفتن برخي از كانونهاي ديني در جهت تروريستها دارد.
طلايي نيك در مورد موضع دولت جمهوري اسلامي هم گفت : دولت جمهوري اسلامي ايران بايد با كمك مراجع و علماي ديني براي پيشگيري از فجايع تلخ امنيتي و سياسي و فرهنگي ناشي از فتواي برخي از مفتي هاي عربستان جدي تر عمل كند. واكنشهاي انجام شده از سوي دستگاه ديپلماسي ايران نسبت به ابعاد خطرناك صدور فتواي مفتي هاي عربستان كافي نيست و بايد با كمك دانشمندان و علماي بزرگ شيعه و سني نسبت به مهار سطحي نگريها و تعصبات غيرمنطقي مانند فتواي اخير مفتي هاي عربستان اقدامات جامع انجام شود.
حسين شيخ الاسلام نماينده تهران و عضو كميسيون اصل 90 مجلس هم اظهار داشت : مفتي هايي كه اين فتوا را صادر كرده اند افرادقابل ذكري نيستند و از مزدوران و جيره خواران آمريكا و صهيونيستها هستند.
نماينده تهران با بيان اينكه اين فتوا مربوط به آذر سال گذشته است و سايتي به نام « نهرين » آنرا مجددا منتشر كرده است افزود : سايت « نهرين » يك سايت مشكوك است كه گردانندگان اين سايت با سازمانها اطلاعاتي صهيونيستي در ارتباط هستند و از آنها دستور مي گيرند.
شيخ الاسلام اضافه كرد : رهبر انقلاب به درستي امسال را به نام سال وحدت ملي و انسجام اسلامي ناميدند و دليل آن هم اينست كه دشمنان اسلام از روشهاي ديگر در ضربه زدن به مسلمانان شكست خوردند و اختلاف افكني و تقسيم منطقه بر اساس دين و مليت و مذهب را در دستور كار خود قرار داده اند تا بلكه بتوانند توفيقي بدست آورند.
وي افزود : دشمنان فقط مي خواهند با اختلاف افكني در منطقه و در بين كشورهاي اسلامي به اهداف خود برسند و لذا بايد ملت هاي مسلمان اعم از شيعه و سني هوشيار باشند كه در دام تفرقه افكنان نيفتند.


دسته ها :
پنج شنبه یازدهم 5 1386
X