رئيس قوه قضاييه در بخشنامه اي به روساي كل دادگستري ها دستور تشكيل شوراي حل اختلاف ويژه مطبوعات را صادر و تاكيد كرد كه اعضاي شوراي تخصصي مطبوعات از ميان كارشناسان و متخصصان داراي تجربه و تبحر در امور مطبوعاتي و رسانه اي انتخاب شوند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران در اين بخشنامه آمده است : با عنايت به صلاحيت شوراهاي حل اختلاف به موجب بند الف ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و اهميت آنها در افزايش مشاركت مردمي و گسترش فرهنگ صلح و سازش و ايجاد رضايتمندي اصحاب دعوا و به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و كاهش تراكم امور و جلوگيري از اتلاف وقت محاكم و دادسراها و بهره مندي اصحاب مطبوعات و رسانه از مزاياي ميانجيگري و مصالحه و در راستاي بند 9 سياست هاي كلان قضايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و ضمن توجه دادن قضات شريف به مواد مندرج در فصل نهم از باب اول قانون آيين دادرسي و دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده 195 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مبني بر استفاده از صلح و سازش در حل و فصل دعاوي و خودداري از توسل به روش هاي رسمي دادرسي در جهت ايجاد زمينه لازم ارجاع دعاوي مطبوعاتي به شوراهاي حل اختلاف مقتضي است روساي كل دادگستري استان ها شعبي از شوراهاي حل اختلاف را در مركز استان يا بر حسب ضرورت در ساير شهرستان ها به دعاوي مطبوعاتي اختصاص دهند و اعضاي شوراي تخصصي مطبوعات را با رعايت مفاد ماده 5 آيين نامه فوق الذكر و بخشنامه شماره 1 84 14739 ـ 1384 10 28 از ميان كارشناسان و متخصصان داراي تجربه و تبحر در امور مطبوعاتي و رسانه اي كه مهارت لازم جهت ايجاد صلح و سازش را دارند انتخاب كنند.
در جهت اثربخشي اقدامات شوراي حل اختلاف ويژه مطبوعات روساي دادگستري ها موظفند ضمن انتخاب و معرفي قاضي مشاور شوراي تخصصي مطبوعات زمينه مساعد براي امكان استفاده از همكاري و مساعدت ساير مراجع و اشخاص مصلح و موثر و همچنين تعامل و همكاري بين شوراي حل اختلاف تخصصي مطبوعات مرجع قضايي ذيصلاح هيات نظارت بر مطبوعات و ساير مراجع ذيربط را فراهم آورند.


دسته ها :
پنج شنبه یازدهم 5 1386
X