پيروزي قاطع حزب اسلام گراي « عدالت و توسعه » در انتخابات پارلماني تركيه به ويژه پس از تنش هاي چند ماه گذشته كه منجر به صف آرايي اسلام گرايان و طرفداران لائيسم شد بدون ترديد تحول مهمي در اين كشور محسوب مي شود و قطعا در آينده سياسي اين كشور تاثيرات قابل ملاحظه اي خواهد داشت . اين رخداد در صحنه بين المللي نيز مي تواند اثرگذار باشد و معادلات سياسي را تحت تاثير قرار دهد.
گرچه نمي توان منكر اين نكته شد كه سياست هاي حزب حاكم تركيه بامعيارهاي اسلام واقعي و خواست و انتظارات مردم مسلمان تركيه فاصله قابل ملاحظه اي دارد و در بسياري موارد از جمله نرمش و انفعال بيش از حد در برابر خواسته هاي لائيك ها و همچنين روابط با رژيم صهيونيستي جاي انتقاد جدي دارد ولي در عين حال بايد گفت رخداد اخير يعني رويكرد مردم به جناح اسلام گرا پيام ها و دستاوردهاي مهم دارد كه قابل تامل است .
1 ـ نخستين دستاورد انتخابات اخير تركيه تاكيد بر اين واقعيت است كه مردم تركيه خواهان اسلام و ارزش هاي اسلامي هستند و با وجود تلاش ها و توطئه هاي متعدد محافل لائيك هر زمان كه امكان ابراز نظر يافته اند خواست قلبي خود را كه همانا اعتقاد به اسلام و حاكميت موازين اسلامي در جامعه است بروز داده اند.
2 ـ دومين پيام انتخابات اخير شكست سنگين لائيك ها در رويارويي با جريان اسلام گرا و مشخص شدن وزن و جايگاه ضعيف آنها در جامعه تركيه است . محافل لائيك عليرغم برخورداري از حمايت ارتش و همچنين قدرتهاي غربي نتوانستند آراي قابل ملاحظه اي كسب كنند و همه احزاب ريز و درشت لائيك برروي هم به سختي توانستند يك سوم آرا را به دست آورند.
3 ـ مورد سوم اين مسئله است كه نتايج انتخابات نشان داد مردم با سياست هاي وتوگونه و تحميلي نظاميان با توجيه دفاع از سيستم سكولاريسم موافق نيستند و خواستار استقرار دمكراسي كامل در جامعه از جمله در مقوله تعيين رئيس جمهور مي باشند. از اين جهت انتخابات اخير قطعا هشداري به ژنرالها مي باشد و مي تواند در آينده اين كشور آثار و تبعات مهمي ايجاد كند.
4 ـ نكته ديگري كه پيرامون انتخابات تركيه قابل استنباط است تاكيد بر پويايي و رشد اسلام خواهي در كل منطقه است . اكنون گرايش مردم منطقه به اسلام سياسي از آفريقا تا آسياي دور امتداد داشته و تا پشت مرزهاي اروپا گسترش پيدا كرده است . اين پديده موضوعي است كه قطعا خوشايند استعمارگران نيست . اين شرايط همچنين فضا را براي رژيم صهيونيستي به عنوان فرزند نامشروع استعمارگران روزبه روز تنگ تر مي سازد.
5 ـ ديگر پيام هاي انتخابات تركيه تاكيد مجدد بر اين واقعيت است كه اكنون نقش تعيين كننده تفكر اسلامي در جهان به يك واقعيت غيرقابل انكار تبديل شده است كه روز به روز ابعاد آن آشكارتر مي شود. اكنون در صحنه بين المللي دولتها بايد اين واقعيت را بپذيرند كه اسلام يك قدرت سياسي و تاثيرگذار در معادلات جهاني است و كشورهاي و دولتهاي جهان چاره اي جز مقابله با توطئه ها تبليغاتي خصمانه و اسلام ستيز و گشايش فصل جديدي در مواجهه با جهان اسلام ندارند.


دسته ها :
چهارشنبه سوم 5 1386
X