نام عباس (علیه السلام)به عددحروف ابجدبرابراست با133،وباب حسین (علیه السلام)

نیزبه عددحروف ابجدبرابراست با133،وکسانی که ازعلم حروف واعدادآگاهی دارند

هیچ گاه این مطلب راتصادفی نمی دانند،بلکه حکایت ازرمزورازی است که حضرت ابالفضل (علیه السلام)

راباب الحسین(علیه السلام)درعلم ازلی دانسته اند.ازختومات مجرب برای برآورده شدن حاجات ورفع گرفتاری ها گفتن این جمله به عددحروف اسم عباس (133مرتبه)است."یاکاشف الکرب عن وجه اخیه الحسین(علیه السلام)اکشف کربی بحق اخیک الحسین(علیه السلام) می باشد.

الخصائص االعباسیة،آیت الله کلباسی نجفی ص75

 

 


دسته ها : مذهبی
چهارشنبه شانزدهم 5 1387
X