شعبان که مه سرورهرمردوزن است
روشن زفروغ جلوه چهارتن است
 
هم مولدعباس وحسین است وعلی
هم مولدپاک حجة بن الحسن است
******
رسول اکرم (ص) فرموده ‏اند: « آگاه باشید که رجب ماه پروردگار است و شعبان ماه من و ماه رمضان ماه امت من است .»

دسته ها : مذهبی
دوشنبه جهاردهم 5 1387
X