زمين مرده و ناآباد شهر خود را آباد كن.

احياي اراضي و اهميت آب و درختكاری
*«زمين مرده و ناآباد شهر خود را آباد كن».
 (المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي، ماده «بلد و ارض»)
*«هر كه درختي بنشاند خداوند به اندازه ميوه‌هاي آن درخت به او پاداش مي‌دهد».
*«اگر عمر جهان پايان يابد و قيامت برسد و يكي از شما نهالي در دست داشته باشد، چنانكه به قدر كاشتن آن فرصت باشد، بايد فرصت را از دست ندهد و آن را بكارد».
                     (مستدرك الوسايل، ج 13، ص 460)
*«كسي كه نخلي (درختي) بكارد، چاهي حفر كند، آبي جاري سازد داراي يادگار و صدقه جاريه است».  
                           (مجموعه ورام، ج 2، ص 110)
دور باد از رحمت خدا كسي كه آب و خاك دارد، ولي توان خود را در جهت بهره‌برداري صحيح از آنها به كار نمي‌گيرد».
 (بحار الانوار، ج 100، ص 657، چاپ بيروت)
قطع درخت:
*«پرهيز از قطع درختان سرسبز بر طول عمر انسان مي‌افزايد».         
                      (بحارالانوار، ج 72، ص 319)
*«از كشتن زنان و كودكان و پيرمردان بپرهيزيد و به هيچ وجه درختان - بويژه درخت خرما - را قطع نكنيد».
                        (بحارالانوار، ج 21، ص 60)
*«درختان را آتش نزنيد؛ آنها را با آب ويران نكنيد؛ درختان ميوه‌دار را قطع نكنيد؛ مزرعه‌ها را نسوزانيد».
                          (بحارالانوار، ج 19، ص 177)
 بوييدن گل:
*«گل نرجس را دست كم در هر روز يا در هر هفته يا در هر ماه يا در هر سال و يا در طول عمر يك بار ببوييد؛ زيرا در دل انسان مايه‌اي از جنون و جذام و برص وجود دارد كه استشمام گل نرجس آن را ريشه‌كن مي‌كند».
                                (بحارالانوار، ج 62، ص 99)
حيوانات:
*«به لانه جوجه‌هاي حيوانات حمله نكنيد و استراحت و خواب پرندگان را سلب ننماييد».
                     (وسايل‌الشيعه، ج 16، ص 239)
*«خانه‌اي از خانه‌هاي انبيا را سراغ نداريد، جز آنكه در آن كبوتر وجود داشت».  
                         (بحارالانوار، ج 65، ص 20)
*«اگر كسي پرنده‌اي را بدون علت بكشد، روز قيامت آن پرنده شكايت مي‌كند».
                         (گلستان معارف، ج 2، ص 175)
*«از خدا حيا مي‌كنم كه غذايي بخورم، در حالي كه حيواني مرا نگاه مي‌كند و من براي او غذايي فراهم نكنم».
(جامع احاديث الشيعه، ج 8، ص 516؛ و بحارالانوار، ج 43، ص 352)
*«زنبور عسل را نكشيد و به صورت چهارپايان تازيانه نزنيد».
                        (وسائل الشيعه، ج 9، ص 353)
*«تا روز قيامت در پيشاني اسب خير و منفعت نهفته است».
                         (وسائل الشيعه، ج 9، ص 391)
 زمين:
*«براي من سراسر زمين مسجد است».       (كاشفي بيهقي سبزواري، كمال الدين، حسين - الرساله العليه في احاديث النبويه- علمي و فرهنگي – تهران- 1361)
*«زمين را نوازش كنيد و از آن بركت بگيريد؛ زيرا او مادر شماست، مادري كه به فرزندانش مهربان است».


دسته ها :
سه شنبه دوم 5 1386
X