بسم الله الرحمن الرحيم

دست همگی درد نکنه   

دراانجمن قبلي برسا (يادش به خير) دوبحث دررابطه با

راه کارهای تبلیغ موفق وخاطره وتجارب تبلیغ

 دوستان مطالبي روزدن واكنون....

برگرفته از:مجله مبلغان مهر-آبان86

نوشته :عبدالرحيم موگهي

با اندكي تصرف دراختصار

طليعه سخن :بس نكته باتوگويم شايدناديده باشي      تادسته دسته نرگس زين باغ چيده باشي

يكي ازاستادان حوزه (حجة الاسلام  محمدوحيدي)مي فرمود:روزي به حضوريكي ازدوستان صميمي وقديمي حضرت امام خميني رسيدم وازاوپرسيدم :رمزموفقيت ايشان رادرچه مي دانيد:آن دوست ديرينه امام فرمودند:يكي ازرموزموفقيت ايشان انجام دادن كوچكهاي بزرگ بوديعني كارهاي خوبي كه كوچكبه نظر مي آمد،بزرگ

مي دانستند.مامبلغان نيزبايدازاين سلوك اخلاقي –عرفاني امام-طاب ثراه- الگوبگيريم بدين منظور 20ريزه كاري تبليغي به قلم آورده ايم(ايشالا به حوصله اينجانب هرازگاه چندنكته آورده مي شود)

1-استادقرايتي حفظه الله مي فرمود:هنگامي كه درايام تبليغ وياجزآن امام جماعت مي شويد ازمهرهاي چندضلعي استفاده كنيد زيراممكن است هنگام بلندشدن ازسجده ،مهربه ژيشاني بچسبد وبه علت گردبودن وافتادن حركت نمايد...

2-هميشه 5 چيزكوچك همراه خودداشته باشيم وبه تناسب درمواردنياز به هركدام ازآنها استفاده كنيم 1-عطر2-شانه3-آينه 4-دستمال كاغذي ياغيركاغذي5-مهروتسبيح

3-دوتن ازمبلغان روحاني درتلويزيون گفته اندتاكنون چندين نفرازبينندگان برنامه هاي مانامه نوشتند به ماتذكرداده اند زيربغل قباي شماپاره شده چرانمي دوزيد؟باتوجه به اين نكته وآگاهي نداشتن برخي مردم ازعلت بهداشتي نادوخته گذاشتن اين قسمت ازقباي مبلغ پسنديده تراست كه به طوركلي وحداقل درهنگام تدريس وسخنراني درتلويزيون و...ازقباهايي استفاده كنيم كه زيربغل آنها دوخته...

4-يكي ازچيزهايي كه تمركز حواس مخاطب راازبين مي برد تكيه كلامهاي مبلغ ماننددرواقع ،عارضم به حضورشما،وحقيقتا است بايدهرگونه تكيه كلام راازسخنان حذف كنيم ،براي اين كارمي توانيم به نوارولوح فشرده سخنان خودگوش دهيم ياازكسي بخواهيم باشركت درجلسات ،تكيه كلامها رايادداشت وبه ماگوشزد كند.

5-اگرتلفن همراه داريم صداي زنگ آن رابه گونه اي انتخاب كنيم كه باشخصيت تبليغي وموقعيت اجتماعي وصنفي ما متناسب باشد.

دست همگی درد نکنه 

تابعد

image  

 

 

 


دسته ها :
جمعه یازدهم 8 1386
X