اگر در خواب ببیند که دردی جانکاه وی را فرا گرفت و خلاصی یافت، استاد وی را از کلاس بیرون همی کند.

·   اگر کسی در خواب شهاب سنگ هایی را ببیند _ که هر یک میلیون سال یک بار از کنار زمین عبور می کنند _ پس بزودی ریاست محترم دانشگاه را دیدار و مشاهده خواهد كرد.

·   اگر دانشجویی در خواب ببیند که هر درس را یک بار بگیرد و نمره قبولي بياورد، خواب او هیچ تفسیری ندارد؛ و باید گفت که در خواب خواب دیده است.

·   اگر در خواب ببیند که موهایش سفید و سرش طاس و دندانهایش عاریه شده است، بیشک جزء قبولیهای فوق لیسانس خواهد بود.

·   اگر در خواب ببیند که دردی جانکاه وی را فرا گرفت و خلاصی یافت،  استاد وی را از کلاس بیرون همی کند.

·   اگر در خواب بیند که گلستان بر وی گورستان شد، تقلب امتحان 6 واحدیش لو خواهد رفت.

·   اگر در بیابانی خشک در پی جرعه ای آب سرگردان بود، هوس وام دانشجویی خواهد کرد.

·   اگر آوازخوان و سرمست قدم می زد و بناگه در دره ای خوفناک افتاد، بیشک جزء متأهلان خواهد شد.

اگر ببینی اساتید در دانشگاه همی آش هم زنند، یحتمل آش مشروطی تو باشد.

·   اگر در خواب ببینی پیازداغ می کنند، داغ مشروط شدن به دلت می نشیند.

·   چو به خواب اندر تابلوهای کاریکاتور بینی، هشدار که فردا استاد تو را پای تابلو برد و آن کاریکاتور قیافه دیدنی تو پای تابلو است.


دسته ها :
چهارشنبه دوم 8 1386
X