سخنگوي وزارت خارجه در خصوص صدور قطعنامه سوم و پاسخ ايران به آن گفت : ما قبلا به اين مورد پاسخ داده ايم و آنچه كه ما بر آن تاكيد داريم گفتگو و مذاكرات منطقي و مناسب است .
سيد محمدعلي حسيني در حاشيه بازديد وزير خارجه سفرا و نمايندگان ايران در خارج از كشور از نمايشگاه بين المللي مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : ما معتقديم راه حلها در پرتو گفتگوهاي منطقي به وجود مي آيد.
سخنگوي وزرات خارجه اظهار داشت : صدور قطعنامه ها در اين خصوص رويكرد مناسبي نبوده و نتايج خاصي براي حاميان آن نداشته است .
وي در خصوص برپايي نمايشگاههاي داخلي در خارج از كشور اذعان داشت : يكي از بهترين فرصتها براي معرفي ظرفيتها و توانمنديهاي داخل كشور برگزاري نمايشگاههاي اختصاصي و مشترك در داخل و خارج از ايران است .
حسيني اضافه كرد : اين مهم مي تواند تاثير بسزايي در معرفي صنايع و توليدات داخلي به ساير كشورها داشته باشد.
وي اضافه كرد : جذابيتهاي صنايع و توليدات جمهوري اسلامي ايران مي تواند ساير سرمايه گذاران را از ساير كشورهاي مختلف به بازار سرمايه ايران جذب كند.


دسته ها :
سه شنبه سیم 5 1386
X