ولادت زينت عابدان و امام عاشقان و امیر عابدان گرامی باد


حق مادر بر فرزند


امام زین العابدین (علیه السلام) فرمودند:

و امّا حقّ مادرت اين است كه بدانى او تو را در شكم خود حمل كرده كه احدى كسى را آن گونه حمل نكند،
و از ميوه دلش به تو خورانيده كه كسى از آن به ديگرى نخوراند،
و اوست كه تو را با گوش و چشم و دست و پا و مو و همه اعضايش نگهدارى كرده و بدين فداكارى شاداب و شادمان و مواظب بوده،
و هر ناگوارى و درد و سنگينى و غمى را تحمّل كرده تا [توانسته] دست قدرت [مكروهات] را از تو دفع نموده و تو را از آنها رهانده و به روى زمين كشانده،
و باز هم خوش بوده كه تو سير باشى و او گرسنه،
و تو جامه پوشى و او برهنه باشد،
تو را سيراب كند و خود تشنه بماند،
تو را در سايه بدارد و خود زير آفتاب باشد و با سختى كشيدن تو را به نعمت رساند،
و با بيخوابى خود، تو را به خواب كند،
شكمش ظرف وجود تو بوده و دامنش آسايشگاه تو و پستانش مشك آب تو و جانش فداى تو و به خاطر تو،
و به حساب تو، گرم و سرد روزگار را چشيده است


دسته ها :
يکشنبه بیست و هشتم 5 1386
X