سلام بر مبارز با ظلم

سلام بر ارمغان آورنده آزادی در بندگی خدا

سلام بر آن که تاریخ را زنده کرد

سلام بر خون خدا

سلام زنده کننده دین الهی

سلام بر اسوه تقوی و بندگی ؛ شجاعت و شهامت ؛ ایثار و شهادت ؛ صبر و استقامت

سلام بر حسین که نامش خروش آور و بیدارگر دل ها ست

__________________


دسته ها :
شنبه بیست و هفتم 5 1386
X