توجه به اصل مهم تحقق عینی ارزش های الهی در جامعه، نه تنها امام(ره) را از پرداختن به مسائل معیشتی مردم باز نمی داشت، بلکه موجب آن شد تا ایشان با رویکردی تازه به این مهم نگاه کرده و «آرمان تأسیس اقتصاد اسلامی» در ایران را طرح نمایند. بر این اساس است که امام(ره) اقتصاد اسلامی را چیزی متفاوت با «سرمایه داری» و «سوسیالیسم»17 معرّفی کرده و از اندیشمندان و علمای اسلام می خواهند تا هر چه سریع تر و بهتر روش، اصول و ماهیت «اقتصاد اسلامی» را تدوین و تشریح نمایند.18 با این حال آن چه که بدیهی می نماید، بنای اقتصاد اسلامی بر پایه «عدالت» استوار است و تحقق «عدالت اقتصادی» مهم ترین جزء چنین آرمان بلندی است.

که در پست های بعدی بررسی می کنیم...... 

 کتابخانه تبیان 


X