آدرس وب سایت برای بازدید ؛ ثبت نام و کار با وب سایت

مشخصات فنی و آدرس وب سایت

ردیف

نام وب سایت : Sendspace

حداکثر فضا برای دانلود : 1.2 گیگا باییت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: دانلود تا 100 گیگا بایت

حداکثر زمان نگهداری فایل : 14 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.sendspace.com/

1

نام وب سایت : YouSendIt

حداکثر فضا برای آپلود : 1 گیگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: 25 دانلود

حداکثر زمان نگهداری فایل : یک هفته

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.yousendit.com/

2

نام وب سایت : TransferBigFiles

حداکثر فضا برای آپلود : یک و نیم گیگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: 20 دانلود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 5 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.transferbigfiles.com/

3

نام وب سایت : zUpload

حداکثر فضا برای آپلود : 500 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.zupload.com

4

نام وب سایت :  Spread-It

حداکثر فضا برای آپلود : 500 مگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 14 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.spread-it.com/

5

نام وب سایت : FileFactory

حداکثر فضا برای آپلود : 500 مگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 14 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.spread-it.com/

6

نام وب سایت : mooload

حداکثر فضا برای آپلود : نیم گیگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.mooload.com

7

نام وب سایت : CyberUpload

حداکثر فضا برای آپلود : نیم گیگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 7 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.cyberupload.com/

8

نام وب سایت : Uploading

حداکثر فضا برای آپلود : نیم گیگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.uploading.com

9

نام وب سایت : Snaggys

حداکثر فضا برای آپلود : نیم گیگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: 999 بار بازگذاری

حداکثر زمان نگهداری فایل : 15 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.snaggys.com/

10

نام وب سایت : Bigupload

حداکثر فضا برای آپلود : 300 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.bigupload.com/

11

نام وب سایت : RapidUpload

حداکثر فضا برای دانلود : 300 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.rapidupload.com/

12

نام وب سایت : ShareBigFile

حداکثر فضا برای دانلود : 300 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 21 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.sharebigfile.com/

13

نام وب سایت : MegaUpload

حداکثر فضا برای آپلود : 250 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.megaupload.com/

14

نام وب سایت : UpDownloadServer

حداکثر فضا برای دانلود : 250 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامحدود

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.updownloadserver.de/

15

نام وب سایت : XtraFile

حداکثر فضا برای آپلود : 250 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 15 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.xtrafile.com/

16

نام وب سایت : bonpoo

حداکثر فضا برای دانلود : 250 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 10 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.bonpoo.com/

17

نام وب سایت : FileCache

حداکثر فضا برای دانلود: 250 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 31 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.filecache.de/upload

18

نام وب سایت : Supload

حداکثر فضا برای دانلود : 200 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: 30 باز بارگذاری فایل

حداکثر زمان نگهداری فایل : 7 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://supload.com/sendfile

19

نام وب سایت : RapidShare

حداکثر فضا برای دانلود : 100 مگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.rapidshare.de

20

نام وب سایت : myShareBox

حداکثر فضا برای دانلود : 100 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.mysharebox.com/

21

نام وب سایت : TheUpload

حداکثر فضا برای دانلود : 100 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.theupload.com/

22

نام وب سایت : zSHARE

حداکثر فضا برای دانلود : 100 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 10 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://zshare.net/

23

نام وب سایت : SendOver

حداکثر فضا برای دانلود : 2 گیگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 7 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.sendover.com/

24

نام وب سایت : FileFactory

حداکثر فضا برای دانلود : 1.5 گیگا بایت فضا

محدویت در تعداد/حجم دانلود: 25 بار بارگزاری

حداکثر زمان نگهداری فایل : 7 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.filefactory.com/

25

نام وب سایت : UltraShare

حداکثر فضا برای دانلود : 30 مگابایت ناقابل

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.ultrashare.net/

26

نام وب سایت : Send File

حداکثر فضا برای دانلود : 40 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: 10 بار دانلود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 10 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.send-file.co.uk/

27

نام وب سایت : MyTempDir

حداکثر فضا برای دانلود : 40 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 21 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.mytempdir.com/

28

نام وب سایت : SceneWorld

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: 1000 بار بارگزاری فایل

حداکثر زمان نگهداری فایل : 50 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.sceneworld.net/up

29

نام وب سایت : shareit

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامشخص

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامشخص

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.ushareit.com/

30

نام وب سایت : FileHost

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامشخص

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامشخص

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.filehost.ro/

31

نام وب سایت : SupaShare

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 14 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.supashare.com/

32

نام وب سایت : UploadHut

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.uploadhut.com/

33

نام وب سایت : orb-z

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: 200 بار بارگذاری

حداکثر زمان نگهداری فایل : 15 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.orb-z.com/

34

نام وب سایت : FriendlyShare

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.friendlyshare.de/

35

نام وب سایت : Momoshare

حداکثر فضا برای دانلود : نیم گیگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 15 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.momoshare.com/

36

نام وب سایت : FreeUploader

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامشخص

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامشخص

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.freeuploader.com/

37

نام وب سایت : UploadFront

حداکثر فضا برای دانلود :

محدویت در تعداد/حجم دانلود:

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.uploadfront.com/

38

نام وب سایت : UploadSend

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.uploadsend.com/

30

نام وب سایت : RapidSharing

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 60 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.rapidsharing.com/

40

نام وب سایت : FileHD

حداکثر فضا برای دانلود : 60 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.filehd.com/

41

نام وب سایت : SaveFile

حداکثر فضا برای دانلود : 60 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 14 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.savefile.com/

42

نام وب سایت : Turbo Upload

حداکثر فضا برای دانلود : 70 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامشخص

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.turboupload.com/

43

نام وب سایت : Easy-Sharing

حداکثر فضا برای دانلود : 75 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز حتمی

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.easy-sharing.com/

44

نام وب سایت : QuickDump

حداکثر فضا برای دانلود : 100 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: پهنای باند 500 مگابایت

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://quickdump.com/

45

نام وب سایت : BIGfileupload

حداکثر فضا برای دانلود : 100 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامحدود

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://bigfileupload.com/

46

نام وب سایت : Store and Serve

حداکثر فضا برای دانلود : 100 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://storeandserve.com

47

نام وب سایت : WebFileHost

حداکثر فضا برای دانلود : 10 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.webfilehost.com

48

نام وب سایت : Hyperupload

حداکثر فضا برای دانلود : 10 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامحدود

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.hyperupload.com

49

نام وب سایت : KeepMyFile

حداکثر فضا برای دانلود : 15 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامشخص

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامشخص

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://keepmyfile.com

50

نام وب سایت : Refrozen

حداکثر فضا برای دانلود : 20 مگابایت ناچیز

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامشخص

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامشخص

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.refrozen.com

51

نام وب سایت : 11MBIT.in

حداکثر فضا برای دانلود : 20 مگابایت ناچیز

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامشخص

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامشخص

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://a1.11mbit.in/

52

نام وب سایت : UploadTown

حداکثر فضا برای دانلود : 20 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.uploadtown.com/

53

نام وب سایت : Upload2

حداکثر فضا برای دانلود : 25 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 1 سال

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://upload2.net/

54

نام وب سایت : SendMeFile

حداکثر فضا برای دانلود : 30 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 14 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.sendmefile.com/

 

دسته ها :
يکشنبه سوم 6 1387
X