بی تو مهتاب شبی باز از ان کوچه گذشتم

فکر نکن یاد تو بودم کار نداشتم ول می گشتم

----------------------------------------


دسته ها :
شنبه ششم 7 1387
X