60 روز اخلاقی تا انتخابات؟

 

حدود شصت روز تا انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران باقی مانده است.شصت روزی که دارای هیجان و در عین حال اهمیت فراوان می باشد.چهره کاندیدا ها مشخص شده و هر یک از احزاب،گروهها و جریان های سیاسی اهداف خاص خود را در این راستا دنبال می کنند.انتخابات ریاست جمهوری به خاطر این که سرنوشت مردم و کشور را برای دوره ای چهار ساله در اختیار  فرد و مجموعه حامیانش قرار می دهد و سکان اداره کشتی کشور را جهت می دهد،از اهمیت فراوانی برخوردار است.

از سوی دیگر برگزاری انتخابات در فضایی آرام و مردم سالارانه، شادابی و تحرک اجتماعی را به دنبال دارد که آحاد شهروندان ضمن ملاحظه رقابت واقعی سیاسی ، از حس سهیم بودن در تعیین سرنوشت برخوردار خواهند شد.

اما در کنار اهمیت سیاسی این واقعه مهم  و تحرک اجتماعی ناشی از این تصمیم گیری ملی، متاسفانه برگزاری انتخابات در ایران دچار آسیبهایی است که این آسیبها گاهی احساس لذت مشارکت را به تخریب سنگین شخصیت و یا خروج از دایره اخلاق نزدیک می کند.این آسیبها اگرچه نمی تواند به کلیت نظام انتخابات آسیب برسانند اما به هر حال دارای تاثیرات مخربی بوده و در شأن گفتمانی که قدرت را ابزاری برای حاکمیت اخلاق و معنویت می داند، نیست.

 


دسته ها : انتخابات
يکشنبه بیستم 2 1388
X