در این دنیای بی حاصل چرا مغـــــــــــــــرور می گردی؟

 

 

 

سلیمان گر شوی آخر نصـیــــــــــــب گور می گردی

 

 

زلیخا مرد از حسرت که یوسف گــــــــــــشت زندانی

 

 

 

چرا عاقل کند کـــــــــــــاری که باز آرد پشیمانی؟

 

                                            

  

دسته ها : زندگی - اشعار
جمعه 4 11 1387

آدما از جنس برگن

گاهی پاییزن و زردن

زمستون دیده نمیشن

تابستون سایه بون سبزن

آدما خیلی قشنگن

حیف!هرلحظه یه رنگن!

حیف!هر لحظه یه رنگن!

دسته ها : زندگی
جمعه 10 8 1387

j گفتم : زندگیj

 jچندبخش است؟j

jگفت : دو  بخشj

j گفتم:   کدامند ؟؟j

j گفـت : کودکی ،  پیریj

 j گفتم:پس جوانی چه شد؟j

 jگفت:با عـــــــشق ساخـــــت ... j

jبا بی وفایی سوخت ... با جدایی مرد j

با جدایی مرد

با جدایی مرد

با جدایی مرد!

با جدایی مرد!

دسته ها : زندگی
يکشنبه 28 7 1387
X